Новини

ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Булхим ЕАД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0879-C01 „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Булхим ЕАД” по ОП „Иновации и конкурентоспособност”. Общата цел, която компанията се…
Read More

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Проект  „Подобряване на производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на БУЛХИМ ЕАД“, ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0634-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за…
Read More

ОП „Иновации и конкурентоспособност”

Булхим ЕАД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2-001-0634-C01 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на Булхим ЕАД” по ОП „Иновации и конкурентоспособност”. Дружеството ще изпълни…
Read More
Меню