ОП „Иновации и конкурентоспособност”

image002Булхим ЕАД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0879-C01 „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Булхим ЕАД” по ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Общата цел, която компанията се стреми да постигне  в рамките на проекта е цялостно повишаване енергийната ефективност, устойчив растеж и конкурентоспособност чрез постигане на по-ниски производствени разходи посредством въвеждането  на енергоефективните  мерки за въвеждане на ново, по-ниско интензивно оборудване и  автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.

Основни дейности, които Булхим ЕАД ще изпълни в рамките на проекта са:

image001Придобиване на ново производствено оборудване чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на Електрическа високотемпературна съпротивителна пещ за термообработка на метали.

Придобиване и въвеждане на Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.

В рамките на проекта ще бъде реализирана и дейност по осъществяване на консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт. Като част от дейността ще бъда извършени услуги по въвеждане на ISO 50001и сертифицирането му.

Очакваните резултати, които дружеството ще постигне в рамките на изпълнението на дейностите по проекта са:

Повишаване на енергината ефективност на БУЛХИМ ЕАД чрез изпълнението на енергоефективни мерки, посочени в предварително извършен енергиен одит;

Намаляване на производствените разходи, чрез закупуване на ново енергоефективно оборудване и въвеждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението;

Ще се повиши капацитета и енергийната ефективност на БУЛХИМ ЕАД, чрез инвестиции в ново високопроизводително оборудване с нисък разход на енергия и ще даде възможност н компанията да приведе енергийните си системи в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001/EN ISO50001.

Общата стойност на проекта е 422 071.41 лв. и се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие.

 

Меню