ОП „Иновации и конкурентоспособност”

1Булхим ЕАД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2-001-0634-C01 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността на Булхим ЕАД” по ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Дружеството ще изпълни дейности за закупуване на ново енергоефективно оборудване, с което ще се повиши производствения капацитет и конкурентоспособността на Булхим ЕАД, с които ще постигне основната цел на проекта, а именно:

„Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Булхим ЕАД чрез въвеждането на инвестиции в ДМА.”

Общата стойност на проекта е 499 933 лв. и се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие.

Меню