ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Проект  „Подобряване на производствения капацитет и повишаване конкурентоспособността на БУЛХИМ ЕАД“, ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0634-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за набиране на оферти за доставка на активи
по ДБФП №  BG16RFOP002-2.001-0634-С01.

Краен срок за подаване на документи: 00:00 часа на 02.10.2016г.

Линк: Тръжна документация

Меню