ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 

От „Булхим, АД, местност Асеновско дефиле 8, гр. Сливен,  община Сливен, област Сливен, ЕИК 119678763

/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: гр. Сливен, местност Асеновско дефиле 8,  общ. Сливен.

Телефон/факс и е-mail:  GSM ; 0888/680575

Управител на фирмата- възложител: Красимир Василев Ставрев

Лице за контакти: Красимир Василев Ставрев

            УВАЖАЕМA Г-ЖО ДИРЕКТОР,
 

Уведомяваме Ви, че

Фирма «Булхим»АД, има следното инвестиционно предложение: „Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения-шахтов кладенец- 1бр. До сега се е извършвало регламентирано водовземане с разрешително                                  № 301165/08.12.2005г с Решение № РР-1421/01.02.2012г за продължаване на срока на действие на разрешителното на фирма „Булхим”EАД.

Характеристика на инвестиционното предложение:
 

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Инвестиционното предложение не е  ново. То предвижда -поради пропускане на срока за продължаване на разрешителното се подготвят документи за ново разрешително на фирма «Булхим»АД. Дълбочината на кладенеца е 6,0 метра.

Каденеца разкрива Порови води в Неоген-Кватернер-Сливенско-Стралджанска област с код BG3G000000Q015. Подземното водно тяло, в частта където се проектира водовземането, е изградено от глини и пясъчни пластове .

Водовземането от подземни води чрез съществуващи съоръжения обхваща един етапа с основна дейност както следва:

I етап – водовземане.

С реализацията на инвестиционното предложение се цели осигуряване на вода за охлаждане  на съоръжения в прощеса на работата им.

Инвестиционното предложение не попада в Приложение № 2, към ЗООС.

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

 

Етапното осъществяване на инвестиционното предложение съдържа следните основни процеси.

 

I етап – водовземане обхваща едиствено добива на подземни води. Водовземнито съоръжение са оборудвано с помпа и водомер за отчитана на водните количества.

Инвестиционното предложение  не засяга съседни или близки територии и няма връзка с други възложители. В частта му за водовземане то не оказва влияние върху други водовземни съоръжения с разрешено водовземане. ИП не е свързано с инвестиционни намерения в съседни и близки имоти. За неговата реализация е необходимо издаване на ново разрешително, издадено от директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източно беломорски  район с център гр.Пловдив.
 

4. Местоположение:

 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 67338.302.240 (извън регулацията на гр. Сливен)  в местност “Асеновско дефиле”.  Имотът е собственост на фирма  «Булхим»АД

Начин на трайно ползване: за черната и цветната металургия.Трайно предназначение на  територията: урбанизирана Мястото на водовземното съоръжение, обект на ИП, има следните  координати в система WGS 84-BL са:

    

ШК-1 : N 42°41`21,172“                     E 026°17`28,976“

 

Водовземното съоръжение  разкрива Порови води в Неоген-Кватернер-Сливенско-Стралджанска област с код BG3G00000NQ015.  Съгласно ПУРБ ИП  попада в защитена зона.

Имотът, в който ще се реализира ИП,  попада в обсега на зони за защита на водите по „Натура 2000“, обявена съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.Зоната е “Сините камъни –Грабенец” с код BG0002058.

Инвестиционното предложение не засяга обекти, подлежащи  на здравна защита, и територии за опазване на обекти на културното наследство. Поради отдалеченост няма трансгранично въздействие.

Реализацията на инвестиционното предложение не изисква нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

 Водовземното съоръжение е изградено и намя да се използват природни и техногенни ресурси:

По време на експлоатацията/водовземането ще бъдат използвани подземни води в съответствие с разчетните параметри на проектното водовземане:

 

                   Средноденонощен                0,09 – до 0,1 l/s

                    Максимален дебит                    1,0 l/s

           Годишен обем на черпене         2838  m3;

          Разход на електроенергия – при мощност на помпата 0,7 kwдо 3000 kwh за год/сезон.

 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
При реализацията на инвестиционното предложение не се очакват съществени емисии на вредни вещества във въздуха.

 

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Водовземното съоръжение е изградено и намя да се генерират отпадъци:

 

8. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
     Отпадъчните води не се акумулират. Водата се връща в резервоара  с обем 700 м3 за повторно използване(оборотна вода).
 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на опасни химични вещества. Няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху околната среда и/или човешкото здраве, както и от големи аварии. В границите на  имота не се съхраняват опасни химични препарати

 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

…………………………………………………………………………………………………….
 

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страница www.bulshimbg.com на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

 

3. Други документи по преценка на уведомителя:

 

3.1.допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

 

3.2. картен материал,  актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

 

4. Електронен носител – 1 бр.

 

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

 

6.Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща

 

7.Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено, чрез лицензиран  пощенски оператор.

 

 

Дата: 27.05.2022г.

 

Уведомител:

…………………………………

                   / Красимир Ставрев/

(подпис)

Меню